ภารกิจผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญ สนก.

ประชุมหารือกับเลขานุการ รมว.ศธ (นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร) เรื่องการทำงานภายใต้กิจกรรมโครงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

  วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ดร.อรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และ ดร.ธัญนันท์  แก้วเกิด และบุคลากรกลุ่มโครงการพิเศษ ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับเลขานุการ รมว.ศธ (นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร) เรื่องการทำงานภายใต้กิจกรรมโครงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมวชิราวุธ อาคารราชวัลลภ...

การประชุมสรุปผลการดำเนินการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมโครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดย ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมโครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องโลตัสสวีท...

การปฐมนิเทศนักเรียนทุนโครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 โดย ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักเรียนทุนโครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องโลตัสสวีท 1 – 4...

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันที่ 16 กันยายน 2563 กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างวันที่ 16 - 18 กันยายน 2563 ณ...

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วม คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 11 กันยายน 2563  เวลา 09.30 น. ดร.อโณทัย  ไทยวรรณศรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 ณ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อาคาร เอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารบี ชั้น 6...

ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.ตรวจสนามสอบครูผู้ช่วย จ.อยุธยา

ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.ตรวจสนามสอบครูผู้ช่วย จ.อยุธยา นายภูธร. จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.ลงตรวจติดตามการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และโรงเรียนประตูชัย

ลงพื้น​ที่​ตรวจ​เยี่ยม​สนาม​สอบ​แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง​ครู​ผู้ช่วย สพฐ.

29 สิงหาคม​ 2563​ เวลา​ 09:00 น.​ ดร.สมพร  สามทองกล่ำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางการศึกษาลงพื้น​ที่​ตรวจ​เยี่ยม​สนาม​สอบ​แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง​ครู​ผู้ช่วย​ สังกัด​สำ​นักงาน​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ ปี พ.ศ.2563 ณ​ สนามสอบโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัด​นครปฐม ​เวลา​ 11:30 น.​ลงพื้น​ที่​ตรวจ​เยี่ยม​สนาม​สอบ​แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...

ดร. นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผู้บริหารสำนัก ภายใต้การกำกับดูแล

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ดร. นิพนธ์  ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผู้บริหารสำนัก ภายใต้การกำกับดูแล ประกอบด้วย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักบริหารงานพื้นที่นวักรรม ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน โดยได้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานต่อไปของโครงการ ซึ่งท่านได้มอบนโยบาย แนวคิดในการขับเคลื่อนเชื่อมโยงระหว่างอดีต ปัจจุบันและอนาคต แนะนำแนวทางในการดำเนินการแต่โครงการให้มีคุณภาพ...

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตร ‘กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น’ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ดร.บรรเจอดพร  สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนจากบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด นำโดยคุณอิสตรี ประจญศานต์  ผู้จัดการฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ คุณสันทนา ชาตินักรบ ผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และคุณธิดารัตน์ วิเศษจินดาวัฒน์ ...

ประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ครั้งที่ 21/2563

  กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ครั้งที่ 21/2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ อาคารสุขประพฤติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประชาชื่น โดย...