03_วนบ.

เอกสารสรุปผลการประกวดนวัตกรรมเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับประเทศ

ท่านสามารถอ่านและดาว์นโหลดเอกสารสรุปผลการประกวดนวัตกรรมเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับประเทศได้ที่นี่

สนก. ปิดเล่มงานวิจัยการบริหารโรงเรียนประชารัฐที่ประสบความสำเร็จ สู่แนวทางการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐต่อไป

เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร (วนบ.) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. นำโดย ดร.มัลลวีร์ รอชโฟล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร และคณะ ได้จัดการประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจเอกสารงานวิจัยการบริหารโรงเรียนประชารัฐที่ประสบความสำเร็จ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 2...

สพฐ. เดินหน้าสอบถามความคาดหวัง “ร่างยุทธศาสตร์โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ” จากภาคเอกชนและมูลนิธิการศึกษา

25 กันยายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดจากภาคเอกชนและมูลนิธิที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นของกรอบการพัฒนา “โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ” ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร เพื่อสอบถามความคาดหวังและความเป็นไปได้ของการนำร่างยุทธศาสตร์โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศสู่การปฏิบัติตามสภาพจริงได้หรือไม่ และมีความครอบคลุมมากน้อยเพียงใด รวมทั้งต้องการเพิ่มเติมประเด็นใดบ้าง ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนมูลนิธิการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษาและผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

เข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อจัดข้อเสนอนโยบายทางการศึกษา (OEC Forum) ครั้งที่ 6

ดร.มัลลวีร์ รอชโฟล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและนวัตกรรมการบริหาร ได้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อจัดข้อเสนอนโยบายทางการศึกษา (OEC Forum) ครั้งที่ 6 เรื่อง ยกกำลังสองการจัดการเรียนการสอนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องจามจุรี บอลลูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร...

การประชุมคณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E๕) และโครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED)

การประชุมคณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E๕) และโครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED) เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการดำเนินงานยกระดับคุณภาพ “โรงเรียนประชารัฐ” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายณัฐฏพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ...

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและจัดทำคู่มือหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน สู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs)

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและจัดทำคู่มือหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก พร้อมทั้ง นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ...

Train the trainer SDGs

Train the trainer SDGs ... บรรยายพิเศษ SDG Goals สู่สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้าน วิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ. ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ Obec YoungLeaders SDGs

การบริหารจัดการ “โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ” ตามศักยภาพผู้เรียนที่มีความหลากหลาย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM กับผู้ปฏิบัติงานภายในโรงเรียน จำนวน 2 กลุ่ม คือ ครูและผู้บริหารของโรงเรียน จำนวน 21 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศที่หลากหลายลักษณะ ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก เป็นต้น และโรงเรียนที่ดำเนินการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในลักษณะต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนร่วมพัฒนา...

สพฐ. ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศในรูปแบบที่หลากหลาย และ โรงเรียนที่มีความร่วมมือกับภาคเครือข่ายในลักษณะต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความเป็นไปได้ ในการนำร่างคุณลักษณะของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศสู่การปฏิบัติตามสภาพจริง พร้อมสอบถามประเด็นความต้องการเพิ่มเติมในพื้นที่เป้าหมาย ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนสตรีวิทยา นำทีมโดย เลขานุการ รมว. (นายอนุชา บูรพชัยศรี) รองเลขาธิการ...