02_วนส.

การอบรมผลิตสื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง  ( Augmented Reality : AR ) สำหรับครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์สำหรับใช้ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ในวันที่ 16  พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการที่ปรึกษาที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรและพิธีปิด จัดอบรมการผลิตสื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง  ( Augmented Reality : AR ) สำหรับครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์สำหรับใช้ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ระหว่างวันที่ 16 - 17...

การประชุม “ยกระดับคุณภาพโรงเรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ”

กองทุนเพื่อความเสมอภาคได้จัดการประชุม “ยกระดับคุณภาพโรงเรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ” ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูมศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามกรอบแนวคิดของโครงการฯ และการนำระบบสารสนเทศ (lnfo) มาใช้เป็นคู่มือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเป้าหมายทั้งรุ่นที่ ๑...

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (วนส.) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ได้ดำเนินโครงการวิจัยและต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการต่อยอดไปสู่การใช้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาได้จริง ต่อเนื่อง และเหมาะสมกับเป้าหมายของพื้นที่ ๒) ยกระดับ บ่มเพาะ และเร่งรัดคุณภาพนวัตกรรมการเรียนการสอน สำหรับเป็นพื้นฐานที่เข้มแข็งในการรองรับเป้าหมายการพัฒนาของแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ๓) เชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รองรับระบบนิเวศนวัตกรรมในพื้นที่เป้าหมายพิเศษ และความต้องการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนในพื้นที่ต่างๆ จึงกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน...

โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพรฯ” (Rakpongprai Network : RN) ภาคใต้ กลุ่ม ๑ พัทลุง

ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (วนส.) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. นำโดย ดร.สมพร สามทองกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเชิงพื้นที่รักษ์พงไพร ภาคใต้ กลุ่มที่ ๑ จังหวัดพัทลุง...

โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพรฯ” (Rakpongprai Network : RN) ภาคกลาง กลุ่มที่ ๓ ประจวบคีรีขันธ์

ในวันที่ ๒๗ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (วนส.) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. นำโดย ดร.สมพร สามทองกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเชิงพื้นที่รักษ์พงไพร ภาคกลาง กลุ่มที่ ๓ ประจวบคีรีขันธ์...

โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพรฯ” (Rakpongprai Network : RN) ภาคใต้ กลุ่มที่ ๒ สุราษฎร์ธานี

ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (วนส.) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. นำโดย ดร.สมพร สามทองกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเชิงพื้นที่รักษ์พงไพร ภาคใต้ กลุ่มที่ ๒ สุราษฎร์ธานี...

โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพรฯ” (Rakpongprai Network : RN) ภาคเหนือ กลุ่มที่ 2 ตาก (แม่สอด)

ในวันที่ 24 - 25 กันยายน 2563 กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (วนส.) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. นำโดย ดร.สมพร สามทองกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเชิงพื้นที่รักษ์พงไพร ภาคเหนือ กลุ่มที่ 2 ตาก...

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการขับเคลื่อนโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ด้วยรูปแบบการเรียนรู้วิถีใหม่ (New normal) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (วนส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการขับเคลื่อนโครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ด้วยรูปแบบการเรียนรู้วิถีใหม่ (New normal) ระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน 2563 ณ...

โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” สู่ความยั่งยืน (Rakpongprai Network : RN) ภาคเหนือ กลุ่มที่ 1 ณ โรงแรมน้ำทองน่าน จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 16 และ 17 กันยายน 2563 กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (วนส.) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. นำโดย ดร.สมพร สามทองกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบ Active Learning หลักสูตรพัฒนาครูวิทยากรเครือข่ายเชิงพื้นที่ฯ...

โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” สู่ความยั่งยืน (Rakpongprai Network : RN) ภาคกลาง กลุ่มที่ 2 ณ ท่าชัย โฮมสเตย์ จังหวัดนครนายก

เมื่อวันที่ 12 และ 13 กันยายน 2563 กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (วนส.) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. นำโดย ดร.สมพร สามทองกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเครือข่ายเชิงพื้นที่ฯ (Rakpongprai Network : RN)...