กลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

 

นายนพพร  แสงอาทิตย์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

นางเกศกัญญา  อนุกูล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นายทศวรรษ  เกิดติ๋ง

รองผู้อำนวยการกลุ่ม

นายเตชินท์พัฒน์  โชติวัชรธนานนท์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายจิราวุฒิ  จิตจักร

พนักงานราชการ

นางสาวศศิวิมล  สารผล

พนักงานราชการ

นางสาวกาญจนาพร  พงษ์เดชา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวธัญญารัตน์  ทวีบุญ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวอรอนงค์  หวังดี

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายธนภัทร  ดำตุ้น

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายภูมิสิทธิ์  พึ่งเพียร

พนักงานจ้างเหมาบริการ

Message us