กลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

 

นายนพพร  แสงอาทิตย์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

นางสาวธัญญารัตน์  ทวีบุญ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายภาณุวัฒน์  ศรีวิชัยวงค์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวปวีณ  ศาสนัส

พนักงานจ้างเหมาบริการ

This will close in 10 seconds