กลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

 

นายนพพร  แสงอาทิตย์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

นางเกศกัญญา  อนุกูล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นายทศวรรษ  เกิดติ๋ง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายเตชินท์พัฒน์  โชติวัชรธนานนท์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวธัญญารัตน์  ทวีบุญ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวกาญจนาพร  พงษ์เดชา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวอรอนงค์  หวังดี

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายธนภัทร  ดำตุ้น

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

นายภูมิสิทธิ์  พึ่งเพียร

พนักงานจ้างเหมาบริการ

Message us