ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จับมือ สพฐ. ดำเนินโครงการสร้างสรรค์ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในฝัน สร้างสรรค์ออกแบบและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในฝัน เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเยาวชน

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จับมือ สพฐ. ดำเนินโครงการสร้างสรรค์ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในฝัน สร้างสรรค์ออกแบบและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในฝัน เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเยาวชน

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2567 นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. คณะผู้บริหาร กฟผ. พร้อมทั้งเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และบริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Spark your dream จุดประกายสร้างฝัน เติมพลังการเรียนรู้” ณ โรงแรมเบลล่า บี กรุงเทพมหานคร ในโครงการสร้างสรรค์ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในฝัน ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. มีจุดประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ จุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจให้กับครูและนักเรียนในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย ต่อยอดสู่การพัฒนาการพัฒนากระบวนการคิดและวางแผนการเรียนการสอนของครูโดยใช้แหล่งเรียนรู้ ประสานงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายด้านการศึกษา สร้างสรรค์ออกแบบและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่อาชีพในฝัน เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเยาวชน พร้อมจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชน ในการค้นหาตนเองผ่านการเรียนรู้
นอกห้องเรียน (Active Learning) โดยนำผู้แทนจากคณะครูและนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) จากโครงการห้องเรียนสีเขียว และโรงเรียนโดยรอบศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. 8 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมและออกแบบแหล่งเรียนรู้ที่มีความหมาย เหมาะกับบริบทชุมชนและตอบโจทย์การค้นหาอาชีพ และสร้างเด็กที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต

29062567 Egat Spark Your Dream 93

29062567 Egat Spark Your Dream 124

29062567 Egat Spark Your Dream 116

29062567 Egat Spark Your Dream 112

29062567 Egat Spark Your Dream 99

29062567 Egat Spark Your Dream 102

696126

696125

696124

696127

Message us