เชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี ๒๕๖๗

แบนเนอร์ประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา2024

การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ได้เปิดการกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี ๒๕๖๗

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้แนวความคิดและสิ่งประดิษฐ์ ด้านยางพาราจากบุคคลภายนอก ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบุคคลทั่วไป เกษตรกรชาวสวนยาง

นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และอาจาร์ย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านยางพาราขององค์กร และพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์

ทั้งนี้ผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่1 และรองชนะเลิศอันดับที่2 จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล และโล่รางวัลจากการยางแห่งประเทศไทย

สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.raot.co.th

ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมการประกวดฯ

เกณฑ์การตัดสินผลงาน

ผู้เขียน นายประเวช อุ่มผาง
กลุ่มโครงการพิเศษ (Special Project Unit)
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สนก.
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook คพศ. สนก.

Message us