สนก. เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทยในระดับสากล (LORD OBEC) ร่วมกับมหาวิทยาลัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ผอ.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้มอบหมายให้ ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นประธานในพิธีการประชุมหารือพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทยในระดับสากล (LORD OBEC) โดยมี Prof. ZHANG LIQUN, President อธิการบดีมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University) นำทีมคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัย Xi’an Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ 1) Prof. WEN GUANGRUI, Dean, School of International Education 2) Prof. LIU WENFENG, Director, Department of International Cooperation and Exchanges 3) Ms. CHEN PING, Assistant Director, Department of International Cooperation and Exchanges 4) Ms. SUN XIANGZHE, Deputy Director of Confucius Institute Affairs Office , School of International Education ได้ขอนัดหมายผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทยในระดับสากล (LORD OBEC) โดยมี ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ นำทีมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนานวัตกรรมการยกระดับเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การเสริมสร้างศักยภาพและต่อยอดเยาวชนไทยในระดับสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้แก่ 1) นางสาวปุณณภา เทพทุมมี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 2) นายธัญญภัสร์ จำเริญบุญ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 3) นายณัฐศาสตร์ ส่องแสง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 4) นายสหรัถ อินทรีย์เขียว เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 5) นางสาวสุภาพร ทองร้อยชั่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ และมีองค์กรแห่งการเรียนรู้ MalishaEdu Thailand เป็นตัวแทนภาคเอกชนที่เข้าร่วมการประชุมและขับเคลื่อนภารกิจงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สพฐ. 2 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษา

ในการประชุมหารือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการต่อยอดนักเรียนไทยครั้งนี้สืบเนื่องมาจากทาง สนก. เดินทางไปหารือแนวทางการร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University) สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรแห่งการเรียนรู้เครือข่ายและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในระดับสากลและแนวทางการจัดหาทุนการศึกษาต่อในประเทศจีน มาให้นักเรียนในสังกัด สพฐ. โดยทางมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University) สาธารณรัฐประชาชนจีนมีเป้าหมายพร้อมทั้งแนวทางการจัดหาทุนการศึกษาต่อประเทศจีนมาให้นักเรียนในสังกัด สพฐ. เพื่อสนับสนุนความร่วมมือการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University) สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นมหาลัยอันดับ 1 ในภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศจีน มีศักยภาพที่พร้อมให้การสนับสนุนในทุกด้านและสามารถพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนในสังกัด สพฐ. ให้พร้อมสู่ระดับสากล
โดยทางมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University) จะเข้าร่วมโครงการนำร่องของทาง สนก. ในไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 เพื่อทดลองใช้และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนดำเนินงานโครงการทั้ง 3 มิติ ต่อไป

 

Message us