ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนแกนนำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “จากภูผาสู่มหาสมุทร”

ในวันที่ ๑ – ๓ เมษายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพมหานคร สำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา กลุ่มโครงการพิเศษ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนแกนนำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “จากภูผาสู่มหาสมุทร” โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนแกนนำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับพัฒนานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีความรู้ความเข้าในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศบนบก ทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ผู้เขียน นายประเวช อุ่มผาง
กลุ่มโครงการพิเศษ (Special Project Unit)
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook คพศ สนก

Message us