สนก. ร่วมกับองค์กรเครือข่ายและสถาบันการศึกษาชั้นนำจากสาธารณรัฐประชาชนจีน นำร่องการใช้นวัตกรรมการวัดระดับผู้เรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ China University of Petroleum (Beijing) Belt and Road Chinese Center (BRCC) และ Malisha Edu จัดกิจกรรมการสอบ “Entrance Examination Plan for International Students” ณ ห้องประชุมดวงเดือน พิศาลบุตร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การนำร่องนวัตกรรมการวัดระดับผู้เรียนในครั้งนี้ เป็นการจำลองรูปแบบการสอบระดับนานาชาติที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะนำไปใช้ในการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในอนาคต โดยผลการสอบพบว่าจากนักเรียนที่เข้าสอบ จำนวน 87 คน นักเรียนไทยสามารถผ่านการสอบข้อเขียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จำนวน 41 คน

ภายหลังการสอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์จาก China University of Petroleum (Beijing) มีนักเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 5 คน ที่มีผลสอบอยู่ในระดับสูง และได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 100% (ค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าประกันชีวิต) พร้อมเงินสนับสนุน 1,800 หยวนต่อเดือน จาก China University of Petroleum (Beijing) โดยเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จำนวน 2 คน โรงเรียนทวีธาภิเศก จำนวน 1 คน โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จำนวน 1 คน โรงเรียนหอวัง จำนวน 1 คน และเป็นนักเรียนไทยที่เดินทางมาสอบจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 1 คน นอกจากนี้ยังมีนักเรียนอีก 30 คน ที่ผ่านการสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ลดหลั่นกันไป พร้อมเอกสารรับรองการเข้าศึกษาต่อ (Pre-Admission ) ณ China University of Petroleum (Beijing) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทันทีเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ทั้งนี้ นวัตกรรมการวัดระดับผู้เรียนในรูปแบบดังกล่าว จะเริ่มต้นนำไปใช้ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในพี พ.ศ. 2568 เพื่อการคัดเลือกนักเรียนต่างชาติที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบการศึกษาของประเทศต่อไป โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยโครงการพัฒนานวัตกรรมการยกระดับเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การเสริมสร้างศักยภาพและต่อยอดเยาวชนไทยในระดับสากล จะเร่งรัดการสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้นักเรียนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงนวัตกรรมการสอบ อันจะนำไปสู่โอกาสในการรับทุนการศึกษา และการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

Message us