สนก. ร่วมหารือกับหน่วยงานการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ (Education New Zealand) เพื่อสร้างนวัตกรรมความร่วมมือทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กไทย

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (วพร.) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) นำโดย ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ร่วมประชุมกับ คุณช่อทิพย์ ประมูลผล ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและฟิลิปปินส์ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) ประจำสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ และคุณปิโยรจน์ งามวิไลกร ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยลินคอล์น ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศนิวซีแลนด์ ในปีการศึกษา 2567 ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมการยกระดับเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การเสริมสร้างศักยภาพและต่อยอดเยาวชนไทยในระดับสากการร่วมหารือในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอภาพรวมการจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ และนำเสนอกิจกรรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาและต่อยอดผู้เรียน โดยคุณเสริมชาติ สินธุบดี และ คุณสุพัตรา บุษส่ง ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท เอ็นแซด สตั๊ดดี้ (ประเทศไทย) จำกัด

โดยในการหารือครั้งนี้ มีบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (วพร.) ประกอบด้วย นางสาวปุณณภา เทพทุมมี นายธัญญภัสร์ จำเริญบุญ นายณัฐศาสตร์ ส่องแสง นางสาวสุภาพร ทองร้อยชั่ง และนายสหรัถ อินทรีย์เขียว เข้าร่วมรับฟังข้อมูล แสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับแนวทางการสร้างความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการต่อยอดเยาวชนไทยในระดับสากลต่อไป

Message us