การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

กลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัฒกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2567 ณ โรงแรม ปรี๊นส์ตั้น กรุงเทพมหานคร

การประชุมในครั้งนี้ เกิดจากการร่วมมือทั้ง 2 หน่วยงานโดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยงาน ภายใต้ความร่วมมือ โครงการส่งเสริมการศึกษาด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนตามหลักเศษฐกิจหมุนเวียน

มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในทักษะกระบวนการสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะทำงาน จำนวน 51 คน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ ผู้เกี่ยวข้อง

ผู้เขียน นายประเวช อุ่มผาง
กลุ่มโครงการพิเศษ (Special Project Unit)
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook คพศ สนก

Message us