เด็กไทยสุดเจ๋ง คว้า 24 เหรียญ จากการเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ : 20th International Mathematics and Science Olympiad for Primary School Students (IMSO 2023) ผ่านระบบออนไลน์

นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งผู้แทนนักเรียนไทยที่มีความสามารถ
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 20
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ : 20th International Mathematics and Science Olympiad for Primary School
Students (IMSO 2023) ระหว่างวันที่ 16-21 พฤศจิกายน 2566 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีนักเรียนไทยเข้าร่วม
การแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 24 คน แบ่งออกเป็น 2 วิชา คือวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 12 คน
และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 12 คน

ผลการแข่งขันปรากฎว่า นักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัล รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ แบ่งเป็นเหรียญทอง 6 เหรียญ เหรียญเงิน 16 เหรียญ เหรียญทองแดง 2 เหรียญ

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 12 เหรีญ ได้แก่

เหรียญทอง  2 รางวัล ได้แก่

1.เด็กชายฉัตรดนัย ลิ้มศิริรังสรรค์        โรงเรียนนานาชาติกระบี่

2.เด็กชายปรรณ กาญจนารัณย์           โรงเรียนอำนวยศิลป์

เหรียญเงิน 8 รางวัล ได้แก่

1.เด็กชายกรณ์ สิริธนกุล                      โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

2.เด็กชายณกฤช ฤกษ์รัตนวราพร        โรงเรียนอำนวยศิลป์

3.เด็กชายณัฐพัชร์ พาชีรัตน์                 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.เด็กชายธนนันท์ สุวรรณพันธุ์            โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

5.เด็กชายปริญญา สิงห์กัญญา            โรงเรียนแสงทองวิทยา

6.เด็กชายพชร เรามานะชัย                  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

7.เด็กชายวัชรวีร์ ตันธนพิพัฒน์            โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

8.เด็กชายศิวัตร์ กาลเนาวกุล                โรงเรียนแสงทองวิทยา

เหรียญทองแดง 2 รางวัล ได้แก่

1.เด็กหญิงวรฤทัย คงนคร                    โรงเรียนบูรณะรำลึก

2.เด็กชายอัสรัน พงศ์พิมล                    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 12 เหรีญ ได้แก่

เหรียญทอง  4 รางวัล ได้แก่

1.เด็กหญิงณัฐธยาน์ ฉายวิริยะ            โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ ราชอุทิศ

2.เด็กชายปุญญพัฒน์ ฉัตรพรจรัส       โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

3.เด็กชายพงศ์ฤทธิ์ พงส์เผ่าทอง        โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.เด็กชายภัทรวุฒิ บางอ้น                    โรงเรียนสัมชัญแผนกประถม

เหรียญเงิน 8 รางวัล ได้แก่

1.เด็กชายการิน หุนศิริ                          โรงเรียนราชวินิต

2.เด็กชายเกื้อ เรืองเกียรติกุล                โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

3.เด็กชายแทนคุณ กังแฮ                      โรงเรียนแสงทองวิทยา

4.เด็กชายบารเมษฐ์ เจริญชัยสมบัติ      โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

5.เด็กชายบูรพ์ ตันตระกูล                    โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

6.เด็กชายปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร             โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

7.เด็กชายวริศ สุวรรณชาตรี                 โรงเรียนแสงทองวิทยา

8.เด็กชายศุภกร อุไรพันธ์                      โรงเรียนแสงทองวิทยา

Message us