การสัมมนาผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการสัมมนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 รอบประเมินเชิงประจักษ์ ระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2566 ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางในการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ การบูรณาการหลักไตรสิกขา และการสร้างนวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ให้สามารถนำไปพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับความเมตตาจากพระศรีธรรมภาณี, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาโรงเรียนด้วยนวัตกรรม” ท่านได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ การพัฒนาโรงเรียน นวัตกรรมสำคัญอย่างไรกับโรงเรียน การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนทำได้อย่างไร และกล่าว
ให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และศึกษานิเทศก์ ที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้
ทั้งนี้ การจัดสัมมนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 รอบประเมินเชิงประจักษ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์                   

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (วคส.) สนก.

Message us