สำนักพัฒนานวัตกรรมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2566 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมาย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดโดยกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร (วนบ.) ภายใต้การดำเนินงานของ ดร.ธัญนันท์ แก้วเกิด รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบโครงการจากทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ เพิ่มเติมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และชี้แจงบทบาทความร่วมมือการดำเนินงานในโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ร่วมจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อตอบโจทย์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ แก่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พบปะ และร่วมบรรยายพิเศษ แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

จากกิจกรรมการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมจัดทำข้อเสนอการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ซึ่งเป็นการระดมวางแผนจากผู้ปฎิบัติจริงในพื้นที่ที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ โครงการคอนเน็กซ์อีดี เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เป็นโครงการที่มีส่วนในการพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะ และสมรรถนะความเป็นผู้นำในการบริหารสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ ICT พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และยกระดับด้านการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา

Message us