การประชุมเตรียมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings)

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้อนุมัติให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จัดประชุมเตรียมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) ได้รับเกียรติจาก ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับเกียริตบัตรขั้นที่ ๑ และขั้นที่ ๒ โดยทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้โอนจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียน เพื่อเตรียมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน ๒๙ โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพสูงในการดำเนินงานสวนพฤกษศษตร์โรงเรียนและดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และช่วยให้คำแนะนำกับโรงเรียนที่จะต้องรับการประเมินจากคณะกรรมการของโครงการ อพ.สธ. ซึ่ง สพฐ. มีแผนในการเพิ่มจำนวนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยการจัดตั้งโรงเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรขั้นที่ ๑ และขั้นที่ ๒ เป็นศูนย์การเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และได้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานตามภารกิจบทบาท หน้าที่ ของศูนย์การเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนต่อไป

   

Message us