นักเรียนไทยสุดเจ๋ง! คว้า 43 รางวัล 79 เหรียญ จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2566 : Bulgaria International Mathematics Competition 2023 (BIMC 2023) ผ่านระบบออนไลน์

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งผู้แทนนักเรียนไทยที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2566 : Bulgaria International Mathematics Competition 2023 (BIMC 2023) สำหรับการแข่งขันครั้งนี้มีประทศที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 31 ประเทศ โดยแบ่งทีมการแข่งขันออกเป็น คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 81 ทีม คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 80 ทีม รวมทั้งสิ้น 161 ทีม ซึ่งจัดการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร ร่วมกับประเทศเจ้าภาพสาธารณรัฐบัลแกเรีย และประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 32 คน แบ่งเป็นวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 4 ทีม ทีมละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 16 คน และวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 ทีม ทีมละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 16 คน ผลการแข่งขันปรากฏว่า นักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัล และเหรียญรวมทั้งสิ้น 43 รางวัล 79 เหรียญ ดังนี้

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ประเภทบุคคล Individual ได้รับรางวัลรวม 15 รางวัล (15 เหรียญ) แบ่งเป็น 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง และ 6 เหรียญชมเชย ดังนี้

เหรียญทอง 3 รางวัล ได้แก่

 1. เด็กชายอีตั้น เชน      โรงเรียนธิดาแม่พระ     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 1. เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีภัทราพันธุ์      โรงเรียนอนุบาลสุธีธร     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 1. เด็กชายกวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ     โรงเรียนอนุบาลตาก     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

เหรียญเงิน 2 รางวัล ได้แก่

 1. เด็กชายมนพล ตั้งทางธรรม     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 1. เด็กชายพีรวิชญ์ ตาลาน      โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

เหรียญทองแดง 4 รางวัล ได้แก่

 1. เด็กชายสาธุ มีแก้ว     โรงเรียนสุวรรณวงศ์     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 1. เด็กชายพลภัทร วัฒนาอุดม     โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 1. เด็กชายพันธุ์ธัช อัดโดดดร     โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
 1. เด็กชายฐิติวัฒน์ ศรีอรุณเรืองชัย     โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชบุรี เขต 1

เหรียญชมเชย 6 รางวัล ได้แก่

 1. เด็กชายภาคิน โอฬารรักษ์ธรรม     โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 1. เด็กชายปารทัต รักเกื้อ     โรงเรียนบูรณะรำลึก    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 1. เด็กชายชยพล ตั้งวิไลเสถียร      โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
 1. เด็กชายศย ดำรงสุรสิน     โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
 1. เด็กชายนัธทวัฒน์ บูรณไมตรี     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 1. เด็กชายธนวินท์ เจษฏากานต์      โรงเรียนดรุณาราชบุรี     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ประเภททีม Team Prize ได้รับรางวัลรวม 4 รางวัล (16 เหรียญ) แบ่งเป็น 4 เหรียญเงิน และ 12 เหรียญทองแดง ดังนี้

เหรียญเงิน 1 รางวัล (4 เหรียญ) ได้แก่ Team C

 1. เด็กชายมนพล ตั้งทางธรรม     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 1. เด็กชายพีรวิชญ์ ตาลาน     โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
 1. เด็กชายกวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ     โรงเรียนอนุบาลตาก     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
 1. เด็กชายพันธุ์ธัช อัดโดดดร     โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

เหรียญทองแดง 3 รางวัล (12 เหรียญ) ได้แก่ Team A Team B และ Team D

 1. เด็กชายภาคิน โอฬารรักษ์ธรรม     โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 1. เด็กชายสาธุ มีแก้ว     โรงเรียนสุวรรณวงศ์     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 1. เด็กชายชนาธิป ดีนวนพะเนา     โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
 1. เด็กชายอีตั้น เชน     โรงเรียนธิดาแม่พระ    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 1. เด็กชายพลภัทร วัฒนาอุดม     โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 1. เด็กชายปารทัต รักเกื้อ     โรงเรียนบูรณะรำลึก     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 2. เด็กชายชยพล ตั้งวิไลเสถียร     โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
 1. เด็กชายศย ดำรงสุรสิน     โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
 1. เด็กชายนัธทวัฒน์ บูรณไมตรี     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น     ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
 1. เด็กชายธนวินท์ เจษฏากานต์     โรงเรียนดรุณาราชบุรี     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 1. เด็กชายฐิติวัฒน์ ศรีอรุณเรืองชัย     โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชบุรี เขต 1
 1. เด็กชายพีรวิชญ์ ตาลาน     โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

ประเภทบุคคลรวม Group Prize ได้รับรางวัลรวม 1 รางวัล (4 เหรียญ) แบ่งเป็น 4 เหรียญทอง ดังนี้

เหรียญทอง 1 รางวัล (4 เหรียญ) ได้แก่ Team C

 1. เด็กชายมนพล ตั้งทางธรรม     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 1. เด็กชายพีรวิชญ์ ตาลาน     โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
 1. เด็กชายกวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ     โรงเรียนอนุบาลตาก     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
 1. เด็กชายพันธุ์ธัช อัดโดดดร     โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ประเภทบุคคล Individual ได้รับรางวัลรวม 16 รางวัล (16 เหรียญ) แบ่งเป็น 5 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง และ 2 เหรียญชมเชย ดังนี้

เหรียญทอง 5 รางวัล ได้แก่

 1. นายณฐกร คุ้มมั่น      โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 1. เด็กชายธฤษณุธัช กริ่มใจ     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
 1. เด็กชายธนกร อรรถเวชกุล     โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 1. นายปัณณวิชญ์ พิธพรชัยกุล     โรงเรียนแสงทองวิทยา     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 1. เด็กชายเอกกวิน วิศิษฏ์เกียรติชัย     โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เหรียญเงิน 2 รางวัล ได้แก่

 1. เด็กชายเกียรติภูมิ สิเจริญ     โรงเรียนเซนต์คาเบรียล     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 1. เด็กชายพีรวินท์ อธิประยูร     โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เหรียญทองแดง 7 รางวัล ได้แก่

 1. นายอิทธิกร บุบผาสุวรรณ     โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ แก้วมี     โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
 1. เด็กชายเมธัส มณีดำ     โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี
 1. เด็กชายจิระพัชร์ พุฒดี     โรงเรียนเซนต์คาเบรียล     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 1. นายภัทรภณ ธนพิทักษ์     โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
 1. เด็กชายภัทรภูมิ สุกใส     โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
 1. นางสาวมิยูกิ ซาโต้     โรงเรียนสุรนารีวิทยา     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

เหรียญชมเชย 2 รางวัล ได้แก่

 1. เด็กชายดรณ์ สว่างทรัพย์      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 1. เด็กชายปัณณ์ เจนกุลประสูติ     โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

ประเภททีม Team Prize ได้รับรางวัลรวม 4 รางวัล (16 เหรียญ) แบ่งเป็น 4 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง ดังนี้

เหรียญทอง 1 รางวัล (4 เหรียญ) ได้แก่ Team B

 1. เด็กชายธฤษณุธัช กริ่มใจ     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
 1. เด็กชายปัณณ์ เจนกุลประสูติ     โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
 1. เด็กชายพีรวินท์ อธิประยูร     โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ แก้วมี     โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

เหรียญเงิน 2 รางวัล (8 เหรียญ) ได้แก่ Team C และ Team D

 1. เด็กชายธนกร อรรถเวชกุล     โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 1. นายปัณณวิชญ์ พิธพรชัยกุล     โรงเรียนแสงทองวิทยา     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 1. เด็กชายเมธัส มณีดำ     โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี
 1. เด็กชายเอกกวิน วิศิษฏ์เกียรติชัย     โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 1. เด็กชายจิระพัชร์ พุฒดี     โรงเรียนเซนต์คาเบรียล     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 1. นายภัทรภณ ธนพิทักษ์     โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
 1. เด็กชายภัทรภูมิ สุกใส     โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
 1. นางสาวมิยูกิ ซาโต้     โรงเรียนสุรนารีวิทยา     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

เหรียญทองแดง 1 รางวัล (4 เหรียญ) ได้แก่ Team A

 1. เด็กชายเกียรติภูมิ สิเจริญ     โรงเรียนเซนต์คาเบรียล     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 1. นายณฐกร คุ้มมั่น     โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 1. เด็กชายดรณ์ สว่างทรัพย์     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 1. นายอิทธิกร บุบผาสุวรรณ     โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

ประเภทบุคคลรวม Group Prize ได้รางรับวัลรวม 3 รางวัล (12 เหรียญ) แบ่งเป็น 8 เหรียญทอง และ 4 เหรียญทองแดง ดังนี้

เหรียญทอง 2 รางวัล (8 เหรียญ) ได้แก่ Team B และ Team C

 1. เด็กชายธฤษณุธัช กริ่มใจ     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
 1. เด็กชายปัณณ์ เจนกุลประสูติ     โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
 1. เด็กชายพีรวินท์ อธิประยูร     โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ แก้วมี     โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
 1. เด็กชายธนกร อรรถเวชกุล     โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 1. นายปัณณวิชญ์ พิธพรชัยกุล     โรงเรียนแสงทองวิทยา     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 1. เด็กชายเมธัส มณีดำ     โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี
 1. เด็กชายเอกกวิน วิศิษฏ์เกียรติชัย     โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เหรียญทองแดง 1 รางวัล (4 เหรียญ) ได้แก่ Team A

 1. เด็กชายเกียรติภูมิ สิเจริญ     โรงเรียนเซนต์คาเบรียล     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 1. นายณฐกร คุ้มมั่น     โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 1. เด็กชายดรณ์ สว่างทรัพย์     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 1. นายอิทธิกร บุบผาสุวรรณ     โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

Message us