ประกาศผล (ฉบับยังไม่ได้ลงนาม) ของการตัดสินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการโต้สาระวาที ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลก” ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สพฐ. ขอประกาศผล (ฉบับยังไม่ได้ลงนาม) ของการตัดสินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการโต้สาระวาที ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลก” และขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้

  1. เอกสารประกาศฉบับจริงอยู่ระหว่างการเสนอเพื่อลงนาม และจะส่งไปยัง สพท.ตามระบบหากลงนามเรียบร้อย
  2. เกียรติบัตรการแข่งขัน จะอยู่ในรูปแบบออนไลน์ และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เนื่องจากเป็นการลงนามของผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเลขาธิการ กพฐ. ต้องใช้เวลาในการดำเนินการขอสำเนาลายมือชื่อ
  3. สพฐ. “งดจัดการแข่งขันระดับภูมิภาค และระดับประเทศ” ดังนั้นเกียรติบัตรการแข่งขันรอบนี้ จึงไม่ระบุ รอบคัดเลือก
  4. ให้ครูและนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อในประกาศ หากต้องการแก้ไข ให้แจ้ง 1. ประเภทการแข่งขัน 2. ลำดับที่ในประกาศ 3. รายชื่อที่ต้องการแก้ไข ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

ผลการตัดสินระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) คลิก

ผลการตัดสินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) คลิก

ผลการตัดสินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) คลิก

ผลการตัดสินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) คลิก

Message us