สัมมนาแลกเปลี่ยนนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ระหว่างวันที่  5-6 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดย ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาแลกเปลี่ยนนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ดังกล่าว และได้มอบนโยบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน เพื่อส่งเสริม และพัฒนาทักษะ เจตคติ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู เน้นการจัดการขยะนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด โมเดลเศรษฐกิจ BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy) รวมถึงสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน ให้เกิดนวัตกรรมการจัดการขยะที่ต้นทาง พร้อมทั้งช่วยลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำในสถานศึกษา  การสัมมนาในครั้งนี้กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู จากกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสุพรรณบุรี จำนวน 250 คน

Message us