การประชุมปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2

          การประชุมปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดย กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 27 – 30  มิถุนายน  2566  ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการตรวจพิจารณาผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในรอบที่ 1 โดยมีผลงานวิจัยจำนวน 31 เรื่อง ซึ่งประกอบด้วย 1) ผลงานวิจัยประเภทบุคคล จำนวน 21 เรื่อง และ 2) ผลงานวิจัยประเภทหน่วยงาน จำนวน 10 เรื่อง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ข้าราชการบำนาญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางการศึกษา 1) นางบุญชู ชลัษเฐียร อดีตที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2) นางสาววีณา อัครธรรม อดีตที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาจารย์จากมหาวิทยาลัย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิตเกิดทิพย์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2) อาจารย์ ดร.ชวลิต ขอดศิริ อาจารย์คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม) และ 3) อาจารย์ ดร. มณเฑียร ชมดอกไม้ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา และคณะทำงานจากส่วนกลางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะทำงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวน 20 คน ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่ผลงานวิจัยผ่านการพิจารณาคัดเลือกได้มานำเสนอในเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยในรอบตัดสินผลการประกวดงานวิจัยดี มีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป

Message us