รับสมัครผู้เข้าร่วมรับการอบรมปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำทางนวัตกรรมและมีสมรรถนะภาษาต่างประเทศเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Innovative Leaders for SDGs) ระดับภูมิภาค

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำทางนวัตกรรมและมีสมรรถะภาษาต่างประเทศเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Innovative Leaders for SDGs) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ เป้าหมายโลกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา วิจัยต่อยอดองค์ความรู้ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาคอาเชียนและระดับสากล ตลอดจนเป็นต้นแบบนวัตกรด้านการบริหารการศึกษาที่ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการอบรมขยายผล จำนวน ๕ จุดการอบรม ได้ แก่ ๑. ภาคเหนือ ๒. ภาคตะวั นออกเฉียงเหนื อ ๓ ภาคกลาง ภาคตะวั นตก และภาคตะวั่นออก ๔ ภาคใต้และ ๕. กรุงเทพมหานคร ซึ่งกำหนดดำเนินกิจกรรม ระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีความสนใจ สามารถสมัครเข้ารับการอบรมตามภูมิภาคจุดจัดการอบรมโดยสมัครตามขั้นตอนดังนี้

 1. ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  • เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีความสนใจในการพัฒนาศักยภาพตนเองด้านการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาและการพัฒนาภาษาต่างประเทศ อายุระหว่าง 30 – 55 ปี
  • มีความสนใจในการขับเคลื่อนเป้าหมายโลกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGS) ในสถานศึกษา
  • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารออนไลน์ ได้แก่ โปรแกรมการประชุมออนไลน์ต่างๆ และมีความสามารถในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Youtube / Facebook
  • สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียนและในระดับสากล
 2. ส่งข้อมูลเพื่อร่วมสมัครที่ https://forms.gle/7t82zCMus3Z8GjcaA

หมดเขตการรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการประกาศรายชื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook : Inno Leader

ตรวจสอบหน้าหนังสือเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Message us