โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด เพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการโต้สาระวาที ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลก” ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการโต้สาระวาที ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลก”  มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เกิดจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งสร้างเครือข่ายพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย่างยั่งยืน

โดยมีรายละเอียดการแข่งขัน ดังนี้

ประเภทการแข่งขัน มี ๔ ประเภท ได้แก่
๑) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
๓) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ (สพม.)
๔) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

การแข่งขัน แบ่งออกเป็น ๓ รอบ
๑) รอบคัดเลือก พิจารณาจากผลงานคลิปวีดิโอ หาผู้ชนะเข้าสู่ระดับภูมิภาค ประเภทละ ๘ ทีม ระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๖
๒) รอบภูมิภาค กำหนดจัด ๖ ภูมิภาค ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๖
๓) ระดับประเทศ ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๗ รายละเอียดดังแนบ

เพื่อพัฒนาบุคลากร สพฐ. ประกอบด้วย นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ สามารถนำองค์ความรู้สู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดที่มีความสนใจและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านทางเว็บไซต์ https://inno.obec.go.th/debate/ 

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ คลิกที่นี่

Message us