กิจกรรม“ค่ายการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพริมคลองขนมจีน” ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนสาคลีวิทยา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ดำเนินโครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำเป็นความร่วมมือกับ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จัดกิจกรรม“ค่ายการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพริมคลองขนมจีน” ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนสาคลีวิทยา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายฐณรินทร์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิด “กิจกรรมค่ายการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพริมคลองขนมจีน” และมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำในฐานะโรงเรียนที่มีส่วนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ จำนวน ๗ โรงเรียน ณ โรงเรียนสาคลีวิทยา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ (นางสาวนลินี จีนกูล) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกแก่เยาวชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับความสำคัญของน้ำและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

      

Message us