การประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ ๗ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และมูลนิธิชัยพัฒนา กำหนดจัดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ ๗ (The Seventh International Conference on Vetiver : ICV – 7) ภายใต้หัวข้อ “Vetiver for Soil and Water Conservation : in Commemoration of King Bhumibol Adulyadej the Great” ในรูปแบบ Onsite และ Online ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ พร้อมพระราชทานรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards และทอดพระเนตรนิทรรศการ การวิจัยและส่งเสริมประโยชน์จากหญ้าแฝกจาก ๓๒ หน่วยงาน ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร. ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ และร่วมพิธีเปิดการประชุม ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมากจากพระราชดำริ (ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (ดร.ธัญนันท์ แก้วเกิด) ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ (นางสาวนลินี จีนกูล) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในฐานะคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริม ขยายผล เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่

Message us