การประชุมปฏิบัติการเติมเต็มศักยภาพโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นำโดย นางสาวดุจดาว ทิพย์มาตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการเติมเต็มศักยภาพโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุม มีจำนวนทั้งสิ้น 96 คน ประกอบด้วย คณะทำงานจากส่วนกลาง สพฐ. วิทยากร ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานด้านวิจัยและนวัตกรรมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 52 คน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้องได้รับการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และได้รับการพัฒนาเติมเต็มศักยภาพการดำเนินงานโครงการ พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการให้สามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการเติมเต็มความรู้ เรื่อง การวิจัยศึกษาตนเอง (Self study Research) สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยทีมวิทยากร 1) ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธุ์  คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 2) ผศ.ดร.รุจิราพร รามศิริ  อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 3)นายประจักษ์ น้อยเหนื่อย  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และได้มีการแบ่งกลุ่มให้นำเสนอข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมีทีมศึกษานิเทศก์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 1) นางสาวรัตนทิพย์ เอื้อชัยสิทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ สพฐ. 2) นางสาวอมรทิพย์ เจริญผล ผู้ทรงคุณวุฒิ สพฐ. และ 3) นางดวงใจ บุญยะภาส รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ให้การเติมเต็มกิจกรรม กระบวนการดำเนินงานตามข้อเสนอโครงการเพื่อให้มีความสมบูรณ์ และสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในวันสุดท้ายของการประชุมได้รับเกียรติจากท่าน ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. มาเติมเต็มคุณค่าความเป็นครู..สู่รางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Message us