การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง

การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ร่วมกับ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand : SWP) และ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ร่วมดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการเรียนรู้ด้วยหุ่นยนต์เสมือนจริงและการฝึกอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง  มีโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง  ระดับพื้นฐาน เมื่อวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา จำนวนทั้งสิ้น 137 โรงเรียน โดยโรงเรียนทั้งหมดจะได้รับสิทธิ์ในการอบรมต่อระดับสูง ในวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์

โดยกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง เป็นการแข่งขันในลักษณะการจำลองสนามให้มีอุปสรรคกีดขวางระหว่างทางและหุ่นยนต์จะต้องหาผู้ประสบภัยจำลองได้โดยอัตโนมัติบนระบบออนไลน์ เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ การลงมือทำ และการแก้ปัญหาในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ให้สามารถทำงานหรือใช้ประโยชน์ได้ตรงความต้องการ เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

ในการนี้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ยังได้จัดทำแนวทางการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยหุ่นยนต์เสมือนจริง เพื่อเป็นแนวทางในการนำร่อง และขยายผลกิจกรรมนี้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 และเป็นเวทีให้ตัวแทนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันที่ทำให้เรียนรู้ในหลายมิติทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการแก้ปัญหา ช่วยในการฝึกคิด วิเคราะห์ ทำให้เกิดการคิดสร้างสรรค์ที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งสมรรถนะพื้นฐานของผู้แข่งขัน ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม https://inno.obec.go.th/robosim

Message us