การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อากาศยาน เครื่องบินร่อนควบคุมด้วยวิทยุบังคับ

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อากาศยาน เครื่องบินร่อน ควบคุมด้วยวิทยุบังคับ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้มอบหมายให้กลุ่มโครงการพิเศษ (คพศ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อากาศยาน เครื่องบินร่อน ควบคุมด้วยวิทยุบังคับ ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจากวิทยากรและคณะกรรมการจัดกิจกรรมนักบินน้อย สจล. และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านอากาศยาน เครื่องบิน และเครื่องร่อนควบคุมด้วยวิทยุบังคับ มาร่วมจัดทำแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อากาศยาน เครื่องบินร่อนควบคุมด้วยวิทยุบังคับ

A Discus Launch Glider (DLG) เป็นเครื่องบินร่อนควบคุมด้วยวิทยุ ไม่มีต้นกำลังในตัวเอง การเริ่มบินอาศัยกำลังจาก ผู้เล่นเหวี่ยงขึ้นไปในลักษณะคล้ายการขว้างจักร (Discus) โดยผู้เล่นจับที่ปลายปีก แล้วสร้างความเร็วด้วย การหมุนรอบตัวเองพร้อม ๆ กับก้าว (หรือวิ่ง) ไปข้างหน้า แล้วส่งเครื่องบินร่อนออกไป

 

โดยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อากาศยาน เครื่องบินร่อน ควบคุมด้วยวิทยุบังคับเป็นการสร้างทักษะ สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มุ่งเน้นการสืบค้น การวิเคราะห์การได้รับองค์ความรู้ การออกแบบปฏิบัติ การทดลอง การสาธิต การตรวจสอบ ทดสอบ การปรับแต่งคุณภาพการรักษาสภาพอากาศยาน เครื่องบิน เครื่องร่อน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการบิน เห็นคุณค่าการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของนักเรียน และเป็นประโยชนต่อการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อากาศยาน ให้ครูผู้สอนสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในส่วนของรายวิชาให้เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย โรงเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามความพร้อมของบุคลากรในโรงเรียน และสามารถนำไปเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี ในโอกาสต่อ ๆ ไป

Message us