การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจคู่มือแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

 

” การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจคู่มือแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ”
———————————————————————————————————

วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะ  กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจคู่มือแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้
1. เพื่อปรับปรุงและแก้ไขแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาให้มีความชัดเจน ถูกต้อง เป็นแนวทางให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน สร้างความเข้าใจให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ก่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (นายฐณรินทร์ หวายฤทธิ์ธนกุล)ได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนและให้แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

Message us