การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน รุ่นที่ 1

กลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน รุ่นที่ 1 อบรมครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังกัด สพป. ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2566 จำนวน 300 คน ในรูปแบบออนไลน์ และได้รับเกียรติจาก ดร.ธัญนันท์ แก้วเกิด รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าวการอบรมครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยงาน ภายใต้ความร่วมมือ โครงการส่งเสริมการศึกษาด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ อย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้เกิดความตระหนัก มีองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วภายหลังการบริโภคตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเป็นกำลังในการวางรากฐานการศึกษาสู่เป้าหมายการสร้างสังคมแห่งการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน พัฒนานวัตกรรมการศึกษาด้านสื่อการเรียนรู้ และวิธีการจัดการเรียนการสอน ช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมและในส่วนที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยมีคณะทำงาน จำนวน 48 คน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้อง

   

Message us