สพฐ.ขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานโรงเรียนแกนนำอารยเกษตร

ภายใต้โครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
“โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ประจำปี 2566

วันที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้
นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานโรงเรียนแกนนำอารยเกษตรโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2566  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

โดยมี นายฐณรินทร์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการประชุม

วัตถุประสงค์โครงการ มีดังนี้

         1. เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนแกนนำอารยเกษตร

         2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนแกนนำอารยเกษตร ให้เป็นต้นแบบ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ อารยเกษตร ได้อย่างเข้าใจ

         3. เพื่อกำกับ ติดตาม วิจัย ประเมินผล การขับเคลื่อน โรงเรียนแกนนำอารยเกษตร

มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 14 โรงเรียน ศึกษานิเทศก์ หรือผู้รับผิดชอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จาก 12 เขตพื้นที่การศึกษา คณะทำงานส่วนกลาง
ทีมวิจัยและเก็บข้อมูล ทีมหลักสูตร และคณะวิทยากร จากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง รวมทั้งสิ้น จำนวน 84 คน

การดำเนินงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก คณะวิทยากร ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นอย่างดียิ่ง ประกอบด้วย พลโท สมบัติ ธัญญะวัน นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ผู้จดจัดตั้งศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
อาจารย์เอื้อมพร ลอยประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักการประกอบการทางสังคม สถาบันอาศรมศิลป์ ทีมงานผู้ช่วยครู ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง “ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย” มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ทีมวิจัย คณะทำงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และโรงเรียนแกนนำอารยเกษตร จำนวน 14 โรงเรียน จาก 12 เขตพื้นที่การศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานโรงเรียนแกนนำอารยเกษตร เพื่อไปพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนอารยเกษตรสู่นักเรียนได้เป็นอย่างดี เป็นการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานเป็นรูปธรรม ขยายผลสู่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกภูมิภาค ทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

Message us