การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ภายใต้โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1

S 98582557
S 98582559

ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ภายใต้โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ให้กับโรงเรียนศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมดังกล่าว จำนวน 100 คน/รุ่น

และได้รับเกียรติจาก ดร.นิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมการอบรม และให้ทราบถึงแนวนโยบายในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียน และสร้างผู้เรียนสู่ผู้ประกอบการ ภายใต้การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ศูนย์ CEC ในระดับพื้นที่  นั้น

ทั้งนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถบ่มเพาะนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ โดยบูรณาการเข้ากับความรู้ความเข้าใจทางด้าน STEAM เพื่อให้นักเรียนสามารถประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีมิติของการประกอบธุรกิจนวัตกรรมอยู่ด้วยอย่างสมบูรณ์ พัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถบ่มเพาะนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีประสบการณ์ด้านอาชีพ ในเรื่องการดำเนินการด้านธุรกิจในการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม เหมาะสมกับวัย ต่อยอดการจัดการเรียนรู้งานอาชีพของครู โดยการสร้างแนวคิดใหม่และพัฒนารูปแบบการสอนงานอาชีพในโรงเรียนให้นักเรียนเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ สามารถสร้างสรรค์ผลงานอย่างสร้างสรรค์ เชิงพาณิชย์ ผลิตเองได้ และขายได้อย่างครบวงจร พัฒนาขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานต่อยอดผลิตภัณฑ์ของครูและนักเรียน โดยความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาให้กับประเทศชาติ

           

Message us