รับสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และ
รีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้เกิดความตระหนัก มีองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
(Bio-Circular-Green Economy) แก้ปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรม ขยะล้นเมือง มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ
ลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเติมขีดความสามารถพัฒนาทักษะความรู้ให้กับครู
ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน และให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการบูรณาการกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษากับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยมีวิทยากร
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และวิทยากรจากสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) การอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ อบรมครูผู้สอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังกัด สพป. ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖
จำนวน ๓๐๐ คน รุ่นที่ ๒ อบรมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังกัด สพม. ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐๐ คน

โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ในรุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ได้ที่ https://inno.obec.go.th ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

ดาวโหลดหนังสือราชการ 

ลงทะเบียนที่นี่ 

Message us