การอบรมหลักสูตร Digital Insight พี่สอนน้องให้รู้เท่าทันโลกออนไลน์ของโรงเรียนคุณภาพ ระดับภูมิภาค

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) โดยศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (ศรต.) ร่วมกับ SEED Thailand จัดอบรมหลักสูตร Digital Insight พี่สอนน้องให้รู้เท่าทันโลกออนไลน์ของโรงเรียนคุณภาพ ระดับภูมิภาค ให้กับนักเรียนของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา โดยคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อม ใน 6 ภูมิภาค ดังนี้

1.ภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดสระแก้ว

2. ภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี จังหวัดสระบุรี

3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ

4. ภาคเหนือ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

5.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา จังหวัดบึงกาฬ

6.ภาคใต้ ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและผลูกฝังให้แก่เยาวชน มีการเข้าถึงสื่อออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ไปในทางที่ถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้ตระหนักคิด สร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันเยาวชนจากภัยอันตรายบนโลกออนไลน์ให้รู้เท่าทันสื่อสมัยใหม่ และพัฒนาทักษะ สร้างโอกาสบนโลกดิจิทัล รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลให้ถูกต้อง เกิดประโยชน์กับเยาวชน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

Message us