การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการอบรมผู้ตัดสินการแข่งขันโต้สาระวาทีเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วันที่ 13 มีนาคม 2566 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายและแนวทาง การอบรมผู้ตัดสินการแข่งขันโต้สาระวาทีเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมใครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กลุ่มโครงการพิเศษ ได้จัดทำจัดทำร่างเนื้อหาหลักสูตรการอบรมผู้ตัดสินการแข่งขันโต้สาระวาทีเพื่อสิ่งแวดล้อม และมีการถ่ายทำตัวอย่างคลิปวิดีโอ รอบคัดเลือก เพื่อใช้ในการอบรมผู้ตัดสินโต้สาระวาทีเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมครั้งต่อไป โดยมีคณะทำงาน จำนวน ๓๐ คน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ นักวิชการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้อง

Message us