สพฐ. เดินหน้าพัฒนาครูทั่วประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายการส่งเสริมและต่อยอดนักเรียนสู่ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21

สพฐ. เดินหน้าพัฒนาครูทั่วประเทศ เพื่อการส่งเสริมและต่อยอดนักเรียนสู่ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้โสพฐ. เดินหน้าพัฒนาครูทั่วประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายการส่งเสริมและต่อยอดนักเรียนสู่ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21ครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566 ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 จุดที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น การอบรมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นโดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ในรูปแบบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงบูรณาการระหว่างโครงการย่อย จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่
โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพผู้เรียนสู่สากล (iConnect OBEC Scholarships) เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สพฐ. และ CATS Global Schools ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษา ที่มีเครือข่ายโรงเรียนชั้นนำ ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน
โครงการย่อยที่ 2 โครงการความร่วมมือทางการศึกษา “1 + 2 + 1” เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สพฐ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
โครงการย่อยที่ ๓ โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co-Creation Projects) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสพฐ. กับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยจัดการอบรมฯ ใน 4 ภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 656 คน ให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ เติมเต็มกระบวนการคิด และฝึกฝนทักษะด้านการสอนในรายวิชาของตนเอง เพื่อนำไปสู่การยกระดับการจัดการเรียนรู้ ที่ช่วยส่งเสริมและต่อยอดนักเรียนที่มีศักยภาพสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวในพิธีเปิดว่า “สพฐ. ในฐานะองค์กรหลักที่มีหน้าที่จัดการศึกษาให้เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ได้กำหนดนโยบายการพัฒนานักเรียนในสังกัดที่มีความเป็นเลิศทางภาษา และมีสมรรถนะที่เป็นเลิศ ให้มีโอกาสในการเรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีคุณภาพ รวมถึงการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ ในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายจากท่านเลขาฯ กพฐ. จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลง และจุดเริ่มต้นของโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่จะช่วยพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความพร้อม มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างแท้จริง”

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาได้มีนักเรียนในสังกัด สพฐ. และสังกัดอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาและต่อยอดสู่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 เป็นจำนวนมาก โดยในปี พ.ศ. 2566 จะเปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นต่อไปเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://inno.obec.go.th/

Message us