การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ละธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566
ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร

——————-

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร โดยมี
ดร.จักรพงษ์ วงค์อ้าย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ในครั้งนี้ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต จาก รองเลขาธิการ ป.ป.ช. วิทยากรจากสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และสำนักต้านทุจริตศึกษา สำนักงาน ป.ป.ช. นักวิชาการอิสระ และ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ต่าง ๆ

โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะสุจริต อีกทั้งเป็นการขยายผลให้โรงเรียนในสังกัด นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน รวมถึงเพื่อให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต มีองค์ความรู้สำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน สามารถวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานตนเองได้ ผ่านการชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการ 4 กิจกรรมหลัก คือ 1) โรงเรียนสุจริต ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ๓) หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ๔) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online)

ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย 1) ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ 2 คน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 245 แห่ง รวม 490 คน  และ 2) คณะวิทยากร คณะกรรมการดำเนินงานส่วนภูมิภาค และคณะกรรมการส่วนกลาง รวม 55 คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น 545 คน

Message us