สนก. ทดลองใช้การขับเคลื่อนโครงการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเต็มรูปแบบภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (วพร.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและคู่มือการใช้ระบบแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ วันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ กรุงเทพมหานคร

โดยผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษามอบหมายให้ ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดำเนินการจัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากหน่วยงานทุกภาคส่วนได้แก่ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรทางการศึกษาจากทั่วประเทศ เพื่อจัดทำแนวทางและคู่มือการใช้ระบบแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ที่พัฒนาขึ้นและจะถูกนำไปทดลองใช้ในการขับเคลื่อนโครงการย่อยของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จำนวน 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการพัฒนานวัตกรรมยกระดับศักยภาพผู้เรียนสู่สากล (iConnect)
2. โครงการความร่วมมือทางการศึกษา “1+2+1”
3. โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co – Creation Project)
โดยมุ่งเน้นการนำเข้า จัดเก็บ ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลโครงการเพื่อใช้ในการประเมินผลสำเร็จ และการวิเคราะห์แนวทางในการขยายผลโครงการในปีงบประมาณต่อไป

ทั้งนี้ สนก. จะขยายผลการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้ที่สนใจและการให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้รับผิดชอบโครงการในโครงการอื่นๆ ในอนาคตต่อไป

 

 

 

 

Message us