สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานทักษะวิชาการของนักเรียน ประจำปี 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานทักษะวิชาการของนักเรียน ประจำปี 2565
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานทักษะวิชาการของนักเรียน ภายใต้การประชุมวิชาการ “42 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นสุข” การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566เวลา 09.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โดยมีผู้เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ ได้แก่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย 1) ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ 2) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 4) เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 5) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 6) ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 7) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 8) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักเรียนที่ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร และครูที่ปรึกษาแต่ละกิจกรรม

การจัดแสดงนิทรรศการผลงานทักษะวิชาการของนักเรียนในครั้งนี้ มีหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ จำนวน 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 4) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 5) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 6) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ 7) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ผลงานชนะเลิศจาก 4 กิจกรรมประกอบด้วย 1) กิจกรรมการวาดภาพ 2) กิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาไทย 3) กิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ และ 4) กิจกรรมโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ จำนวน 43 ผลงาน

และทรงพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมทักษะวิชาการของนักเรียน ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ ผลงานการวาดภาพ ผลงานการเขียนเรียงความภาษาไทยผลงานการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ นิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน จำนวน 7 หน่วยงาน และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับ คณะนักเรียนที่ได้รับพระราชทางรางวัลระดับดีเด่น คณะผู้บริหารหน่วยงานด้านการศึกษา คณะผู้ปฏิบัติงานสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และคณะผู้ปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นิทรรศการแสดงผลงานดังกล่าวจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมผลงานระหว่างวันที่ 10 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานของนักเรียนในโครงการตามพระราชดำริต่อไป

ภาพโดย

กองงานส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวังและสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

Message us