สนก. ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมยกระดับศักยภาพผู้เรียนสู่สากล (iConnect) ณ ประเทศอังกฤษ

สนก. ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมยกระดับศักยภาพผู้เรียนสู่สากล (iConnect) ณ ประเทศอังกฤษ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษามอบหมายให้ ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมยกระดับศักยภาพผู้เรียนสู่สากล (iConnect) และแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานกับ CEO และผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย ณ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2565

การติดตามผลการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้รับการเชิญอย่างเป็นทางการจาก CEO และผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายจากประเทศอังกฤษ ให้ผู้แทนจากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมยกระดับศักยภาพผู้เรียนสู่สากล (iConnect) ร่วมเดินทางกับกลุ่มเครือข่ายผู้แทนจากประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ มาเลเซีย พม่า เวียดนาม และฟิลิปปินส์ เพื่อร่วมประชุมกับ CEO และผู้บริหารเกี่ยวกับจำนวนทุนการศึกษาและแนวทางการต่อยอดนักเรียนจากประเทศต่างๆ เข้าสู่ระบบการศึกษาในประเทศอังกฤษ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชมระบบการจัดการศึกษาและพูดคุยกับนักเรียนไทย ที่ได้รับทุนในโครงการ จำนวน 5 คน รวมถึงนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนต่างๆ ดังนี้

  1. Guildhouse School, London
  2. Stafford House, London
  3. Bosworth Independent College, Northampton
  4. CATS Cambridge, Cambridge
  5. Cambridge School of Visual & Performing Art (CSPVA), Cambridge
  6. Bournemouth Collegiate School, Bournemouth
  7. The Worthgate School, Canterbury

ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในการเยี่ยมเยียนนักเรียนในโครงการ IConnect OBEC Scholarships ณ ประเทศอังกฤษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาจะดำเนินการถอดบทเรียน และวิเคราะห์แนวโน้มการเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของนักเรียนทุนในโครงการ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับขับเคลื่อนโครงการในรุ่นที่ 2 อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายของโครงการ และเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

Message us