สุดยอดนักเรียนไทยคว้า 24 รางวัล ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา

สุดยอดนักเรียนไทยคว้า 24 รางวัล ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำทีมผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 : 19th International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) for Primary School Students (Virtual Edition) Indonesia รหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบการแข่งขันออนไลน์พร้อมกับทางเจ้าภาพ และประเทศอื่นๆ ซึ่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นประเทศเจ้าภาพ
มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 17 ประเทศทั่วโลก โดยมีผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 24 คน แบ่งออกเป็นวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 12 คน และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 12 คน ได้รับรางวัล รวม 24 รางวัล

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 12 รางวัล

เหรียญทอง จำนวน 1 รางวัล

1.เด็กชายสุกฤต ประเสริฐโชค โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เหรียญเงิน จำนวน 6 รางวัล

1.เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีภัทราพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
2.เด็กชายณัฏฐชัย ตั้งทรงสวัสดิ์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
3.เด็กชายวิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
4.เด็กชายชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
5.เด็กชายกฤตชพัฒน์ ดีประเสริฐวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
6.เด็กชายปีติคุน อภิชนกิจ โรงเรียนนานาชาติรักบี้

เหรียญทองแดง จำนวน 5 รางวัล

1.เด็กชายภูมิพัฒน์ คีรีวิเชียร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
2.เด็กชายศิริพงศ์ ชัยจิตติประเสริฐ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
3.เด็กชายฐิติวัฒน์ ศรีอรุณเรืองชัย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
4.เด็กชายบรมภัค หลาบหนองแสง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
5.เด็กชายธรรมปพน สุขสุธรรมวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 12 รางวัล

เหรียญทอง จำนวน 3 รางวัล

1.เด็กชายกวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลตาก
2.เด็กหญิงณภัทร นรศาศวัต โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
3.เด็กหญิงนันท์นภัส รัตนมณีพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา

เหรียญเงิน จำนวน 8 รางวัล

1.เด็กชายปิติ ธรรมโกวิท โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
2.เด็กชายปุญญพัฒน์ ฉัตรพรจรัส โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
3.เด็กหญิงอรกัญญา อินเนียร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
4.เด็กชายพรหมพิริยะ สุจิรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
5.เด็กชายปัณณธร เกษตรเสริมวิริยะ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
6.เด็กชายภาวิช พิลาทอง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
7.เด็กชายพงษ์พิชญ์ ประดิษฐผลเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
8.เด็กชายวริศ สุวรรณชาตรี โรงเรียนแสงทองวิทยา

เหรียญทองแดง 1 รางวัล

1.เด็กชายอรรณวิชญ์ จันทศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม

Message us