การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การประกวดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสีเขียวที่ยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ กลุ่มโครงการพิเศษ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การประกวดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสีเขียวที่ยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ พระราม ๖ กรุงเทพมหานคร การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาหน่วยงานที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยในการทำงานเพื่อเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๑. นโยบายด้านความปลอดภัย ๒. เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) ๓. เกณฑ์การประเมินตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานซึ่งเป็นตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๔. เกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ๕. เกณฑ์การประเมินการจัดการพื้นที่สีเขียว  

Message us