การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


นายอัมพร พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี

และได้รับเกียรติจาก นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากร ชี้แจ้งแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุม และแบ่งกลุ่มจัดทำแนวทางการดำเนินโครงการ ตามกิจกรรมหลัก ดังนี้
กลุ่มที่ 1 การขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนสุจริต
กลุ่มที่ 2 การขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
กลุ่มที่ 3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
กลุ่มที่ 4 การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีผลลัพธ์ที่คาดหวัง คือ (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สพท. (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ สพท. และ (ร่าง) เอกสารแนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2565 โรงแรมเอวาน่าฯ กรุงเทพมหานคร

Message us