เริ่มแล้ว!! การเฟ้นหาโครงงานวิทยาศาสตร์คุณภาพคับแก้ว ระดับประเทศ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา มอบหมายให้ ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับนักเรียนและคณะครู ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co – Creation Project) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสุมินทร์ สมุทคุปติ์ อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2565 จะมีการเก็บคะแนนภาคการนำเสนอและภาคโปสเตอร์ เพื่อคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพสูงสุดใน 4 สาขา ได้แก่
1. สาขาการเกษตรและอาหาร
2. สาขาสุขภาพและการแพทย์
3. สาขาพลังงานและวัสดุ
4. สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยนอกจากนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่ เกียรติบัตร และทุนการศึกษาแล้ว ยังมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมรับทุนค่าเล่าเรียนเป็นระยะเวลา 4 ปี จากมหาวิทยาลัยอีกด้วย

Message us