สพฐ. ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

                วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้
นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิด
การประชุมวิชาการ เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

                นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมาย
จาก นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ให้เป็นประธาน
ในพิธีเปิด การประชุมวิชาการ และบรรยายพิเศษ เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ของกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม โดยมีนายเทพฤทธิ์ ยอดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตมัธยม ประธานกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้

               การประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
ได้บรรยายและสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด
ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” แก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู
ในกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์

                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาแนวทางการน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาล
ที่ 10 ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน คือ 1. มีทัศนคติ
ที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่งคง – มีคุณธรรม 3. มีงานทำ – มีอาชีพ และ 4. เป็นพลเมืองที่ดี
สร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประสบการณ์และแนวทางในการจัดการศึกษาระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วย 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนราชวินิตมัธยม
โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางเขน โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ และโรงเรียน ภ.ป.ร.
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู เข้าร่วมการประชุม จำนวนทั้งสิ้น 820 คน

             ทั้งนี้ คณะจากส่วนกลาง ได้แก่ นายนพพร แสงอาทิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นางเกศกัญญา อนุกูล นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ช่วยราชการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
นายทศวรรษ เกิดติ๋ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และนายเตชินท์พัฒน์
โชติวัชรธนานนท์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

Message us