โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างสมรรถนะผู้เรียนอย่างมีคุณธรรม (TGAT) และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครูผู้สอนรุ่นที่ 4/ 65

สพฐ. โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมกับธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
จัดอบรมครู โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์
เพื่อสร้างสมรรถนะผู้เรียนอย่างมีคุณธรรม (TGAT) และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครูผู้สอนรุ่นที่ 4/65
ระหว่างวันที่ 26 -27 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเลอเคสเซีย จังหวัดขอนแก่น
โดยมีผู้อำนวยการเขตธนาคารออมสินมขอนแก่น 1 คุณสุชาติ เจริญธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
พร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดธนาคารออมสิน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

Message us