การจัดกิจกรรมงานประกาศผลการประกวดคลิป และพิธีมอบรางวัลโครงการ “นวัตกรรมรักษ์โลก”

วันที่ 11 ตุลาคม 2565  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยกลุ่มโครงการพิเศษ เป็นคณะทำงานคนดี รักษ์โลกและให้ได้ความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนนักเรียน เด็ก และเยาวชนและผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปในหัวข้อ “บอกรักโลก : บ้านส่วนรวมของเรา” ในการนี้คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา กำหนดจัดงานประกาศผลการประกวดคลิป และพิธีมอบรางวัล โครงการ “นวัตกรรมรักษ์โลก” ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องสัมมนา B 1 – 1 ชั้น B 1 อาคารรัฐสภา ได้เชิญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการโครงการ “นวัตกรรมรักษ์โลก”
โดย สพฐ. มอบหมายให้โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก และโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่สำคัญ ได้แก่
  • โครงการพัฒนาโรงเรียนสีเขียวสู่ความยั่งยืน บอร์ดเกม ภารกิจกู้โลก กับการพัฒนาที่ยั่งยืน  การผลิตเส้นใยจากผักตบชวาเพื่อดักจับไขมัน นำเสนอโดย โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ฯลฯ
  • โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ฐานการเรียนรู้ผักไฮโดรดอรจา  ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ นวัตกรรมอฐสละ   เศษอาหารมีค่าใช้เลี้ยงปลาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ  นำเสนอโดย โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

Message us