เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม”

วันที่ 16 กันยายน 2565 ดร.ภูธร  จันทะหงษ์  ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้มอบหมายให้ นางสาวนลินี  จีนกูล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ และบุคลากรโครงการพิเศษ  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการต่อยอดองค์ความรู้ และความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของเยาวชนมุ่งสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สีเขียว (Green Learning Society) โดยการจัดประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะ ศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อคุณภาพอากาศที่ดี ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในโครงการห้องเรียนสีเขียว ซึ่งเป็นการดำเนินการภายในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (โครงการห้องเรียนสีเขียว)” ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

Message us