เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน ในโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project)

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน
ในโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project)
————————————
การแข่งขันโครงงานแบ่งเป็น 4 สาขา ได้แก่
1. การเกษตรและอาหาร
2. สุขภาพและการแพทย์
3. พลังงานและวัสดุ
4. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
————————————-
การแข่งขันของแต่ละสาขาแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ
1.รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
2.รอบตัดสิน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากตัวแทนภูมิภาคละ 2 ทีมในทุกสาขา
————————————-
เกณฑ์การส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าแข่งขัน มีดังนี้
1. แต่ละโรงเรียนสามารถสมัครได้มากกว่า 1 โครงงาน
2.โครงงานที่ส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย นักเรียนที่พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวนไม่เกิน 3 คนต่อโครงงาน และคุณครูที่ปรึกษา 1 ท่านและอาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ (ถ้ามี)
3. นักเรียนที่เป็นผู้พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์สามารถประกวดได้เพียง 1 โครงงานเท่านั้น และ ต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษาปัจจุบัน
4. คุณครู 1 ท่าน สามารถเป็นที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ได้มากกว่า 1 โครงงาน
5. โครงงานที่ส่งเข้าแข่งขันต้องเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์และ/หรือเทคโนโลยีที่ดำเนินการจริง
————————————–
รางวัล!!!
– โล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล
– นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ได้รับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษา (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) ทั้งนี้นิสิตจะต้องมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดตลอดระยะเวลาการศึกษา

*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ***

รายละเอียดโครงการ https://drive.google.com/file/d/1MuJX7-6iS7wBZ0Y_XVvjw-KgxKHpTV13/view?usp=sharing

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ https://forms.gle/YYJWwfope8Ca6ZeW6 หมดเขตส่งผลงานและรับสมัคร วันที่ 15 ตุลาคม 2565

Message us