การอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบวิธีวิจัย ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบวิธีวิจัย ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในสังกัด สพฐ. ด้านระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง ทั้งในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และแบบผสมผสาน (Mixed – Method Research) ทราบถึงความคืบหน้า เติมเต็มงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบถ้วน โดยดำเนินการ ดังนี้ 1) จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัดด้านระเบียบวิธีวิจัย 2) คณะทำงานภาคเอกชนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดียืนยันผลการลงเก็บข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัย 3) นำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินการวิจัย ทั้ง 17 เรื่อง ต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิและรับการเติมเต็มงานให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน

โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เป็นประธานเปิดการอบรม และมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษา นักการศึกษา 2) ผู้แทนจากบริษัท จำนวน 14 บริษัท  3) ผู้ดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 110 คน

Message us