รายงานผลการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและผลิตภัณฑ์ (100 นวัตกรรม)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดสรร/ สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนที่ได้รับการตัดสินนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและผลิตภัณฑ์ โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระดับประเทศ จำนวน ๑๐๐ นวัตกรรม/ โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรม อาชีพตามข้อเสนอ โดยกำหนดให้โรงเรียนดำเนินการพัฒนานวัตกรรม จัดทำวีดิทัศน์ เล่มรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565

 

รายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่

ข้อมูลที่รายงานผลการดำเนินงานเข้ามาแล้ว คลิกที่นี่

แนวทางการดำเนินงาน

ประกาศผลการตัดสินการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและผลิตภัณฑ์ โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระดับประเทศ

ขอให้โรงเรียนดำเนินการตามแนวทางที่แจ้งไว้

  1. แนวทางการขอรับเกียรติบัตรเข้าร่วม 503 นวัตกรรม (สามารถขอรับได้ทุกโรงเรียนตามรายชื่อเข้าร่วม)
  2. แนวทางการดำเนินงานสำหรับ 100 นวัตกรรม (ที่ได้รับการตัดสิน)
  3. แบบประเมินตอนที่ 1 (ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วม) /และ แบบประเมินตอนที่ 2,3 (สำหรับ 100 นวัตกรรม)

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ

หนังสือนำส่ง สพท.

สำหรับนวัตกรรมที่เข้าร่วมประกวดทั้ง 503 นวัตกรรม ที่ประสงค์ขอรับเกียรติบัตรเข้าร่วม รายละเอียด ดังนี้

หากมีการแก้ไขคำถูกผิดสำหรับรายชื่อ โปรดแจ้งทางช่องทางไลน์ประสานงาน

Message us