การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรพัฒนาวิทยากรแกนนำโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco – School)

กลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรพัฒนาวิทยากรแกนนำโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco – School) ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน ดร.อรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานในการเปิดการประชุมดังกล่าว

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวางกรอบการอบรมและพัฒนาหลักสูตรสำหรับวิทยากรแกนนำโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco – School) ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของทั้ง ๒ หน่วยงาน ภายใต้ความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco – School) ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco – School)

๒) เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ พัฒนาโรงเรียนตามหลักการของโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco – School) และ

๓) เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก เจตคติ รวมถึงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนอีโคสคูล (Eco – School) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรพัฒนาวิทยากรแกนนำโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco – School)

การดำเนินโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco – School) ) เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ และในปี ๒๕๖๔ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เปิดรับสมัครโรงเรียนอีโคสคูล ระดับต้น (Beginner) โดยมีโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วม จำนวน ๔๓๐ แห่งทั่วประเทศ และได้รับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ขยายผลการดำเนินโครงการโรงเรียนอีโคสคูลสู่โรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ

Message us